Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

DECLARATIA ANUALA PRIVIND BENEFICIARII REALI

15 Ianuarie 2020

In anul 2019, a intrat in vigoare Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Dispozitiile Legii nr. 129/2019 introduce notiuni noi, precum beneficiarul real care, in sensul actului normativ, este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urmă clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.   

In cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  notiunea de beneficiar real include cel putin: 

      1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comerţului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supus unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%; 

   2. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct.

In cazul fiduciilor,  notiunea de beneficiar real include cel putin: 

   1. constituitorul/constituitorii; 

   2. fiduciarul/fiduciarii; 

   3. protectorul/protectorii, daca exista; 

   4. beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica; 

   5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

In cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, notiunea de beneficiar real include persoana fizica are ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate mai sus pentru cazul fiduciilor. 

In cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute mai sus, si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri, notiunea de beneficiar real include:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati; 

   2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate; 

   3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.

In concluzie,

Prin prevederile acestei legi, atat firmele care se infiinteaza cat si cele existente, sunt obligate sa depuna la Oficiul Registrului Comertului o declaratie privind beneficiarul real al firmei, indiferent daca firma respectiva are sau nu asociati/administratori persoane juridice.

Acesta declaratie se da de catre reprezentantul legal al persoanei juridice in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor reali al societatilor si se depune:

-        La infiintarea unei entitati noi – PFA, SRL, II etc.

-        Anual, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare;

-        Ori de cate ori intervine o schimbare in situatia declarata anterior, in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Schimbarea  se refera la: ori de cate ori se schimba asociatii firmei, ori asociatii isi schimba datele de identificare, sau orice schimbare ce are legatura cu beneficiarul real al societatii.

Declaraţia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice se depune la Oficiul Registrului Comertului in care este inmatriculata persoana juridica si cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice.

Declaratia privind beneficiarii reali se poate da in fata reprezentantului Oficiului Registrului Comerţului sau se poate depune in forma autentica, personal sau prin reprezentant. 

In cazul in care declaratia se da in fata reprezentantului ONRC, se foloseste formularul pus la dispozitie de aceasta institutie si pe care il gasiti atasat prezentului e-mail.

In cazul in care declaratia se depune in forma autentica la ONRC, notarul va intocmi propria lui varianta de declaratie insa nu strica sa ii prezentati si un model in acest sens, model pe care il gasiti atasat pezentului e-mail.

Termenul pentru depunerea declaratiei in acest an este 21 iulie 2020 (adica 12 luni de la intrarea in vigoare a legii 129/2019) .

Nerespectarea de catre reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica Oficiului Registrului Comerţului, in acesta fiind consemnat ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, Oficiul National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii. Cauza de dizolvare poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond.