Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Vrei sa inregistrezi un contract colectiv de munca la ITM si nu stii de ce acte ai nevoie?

5 Mai 2014

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea incheiate la nivel de unitate se înregistrează prin grija părţilor la inspectoratul teritorial de muncă.

DOSARUL ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII VA CUPRINDE:
a) cerere de inregistrare ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

  • numar de iesire din unitate;
  • sediul unitatii;
  • cod fiscal;
  • nr. telefon, nr. Fax;
  • obiectul de activitate si ramura, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
  • nr. total de salariati beneficiari ai contractului colectiv de munca, durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara;
  • mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ,
  • mentiunea ca a incetat contractului colectiv de munca incheiat anterior (in situatia in care a fost inchieta un astfel de contract) sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii.

b) contractul colectiv de muncă/actul aditional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), semnate de către părţi;
c) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
d) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
e) dovezile de reprezentativitate ale părţilor.
f)  procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), conţinând poziţia părţilor.

Conform art. 134 din Legea nr.62/2011, părţile contractului colectiv de muncă incheiat la nivel de unitate sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negocieri după cum urmează:

- din partea angajatorilor, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;
- din partea angajaţilor de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz;

În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;

b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există nici un sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.